Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

EZ v regionu

Ekologické zemědělství ve Zlínském kraji  

Ekologické zemědělství ve Zlínském kraji

Dle údajů Ministerstva zemědělství na stránkách www.eagri.cz bylo do systému ekologického hospodaření ve Zlínském kraji k 12.1. 2015 zařazeno celkem 362 ekologických podnikatelů - s výměrou přes 36 500 hektarů (včetně necelých 2000 ha, které jsou zatím v přechodném období).

Z tohoto počtu je ve Zlínském kraji asi 338 ekologických zemědělců a  33 výrobců biopotravin. Někteří jsou jak současně jak výrobci, tak i ekozemědělci.

V okrese Hodonín je k uvedenému datu celkem  81 ekologických podnikatelů. Z toho 71 ekologických zemědělců a 22 výrobců biopotravin.

Pro porovnání: V celé ČR bylo k uvedenému datu 4414 ekologických subjektů. Z toho 3875 ekozemědělců a 514 výrobců biopotravin.  V ČR je celkem vedeno v EZ necelých 475 000 hektarů půdy, z toho je  přes 20 000 hektarů zatím ještě v přechodném období. Většina ploch jsou trvalé travní porosty.

Nejvíce půdy v ekologickém zemědělství má aktuálně Jihočeský a Karlovarský kraj.

Většinu těchto ploch tvoří ve Zlínském kraji trvalé travní porosty, orné půdy je v regionu jen malé procento. Je to dáno i přírodními podmínkami. Významnou část území pokrývají menší pohoří - například Bílé Karpaty, Beskydy, Hostýnské a Vizovické vrchy. Svažité pozemky nejsou příliš vhodné k orbě, zemědělci musí brát ohled například na nebezpečí eroze. Ekologické farmy v kraji se zaměřují zejména na chov skotu bez tržní produkce mléka (masná plemena) na loukách a pastvinách, v menší míře je rozšířen chov ovcí, mléčného skotu, koní a ostatních zvířat. Řada ekozemědělců pěstuje ovoce a někteří jej také zpracovávají nebo dodávají do hostětínské moštárny. Jsou zde i ekofarmy, které se specializují již řadu let na pěstování bio zeleniny, část zemědělců má zeleninu jako doplňkový sortiment k další produkci. V kraji se pěstují ekologicky i tržní plodiny – zejména obiloviny. Velká část produkce na orné půdě slouží zejména k zajištění krmiva pro zvířata. Několik málo ekofarem provozuje i agroturistiku. 

 

Pouze některé z ekofarem svoji produkci dále zpracovávají nebo nabízejí k přímému prodeji ze dvora. Aby mohl být výrobek označen jako biopotravina, musí být nejen vyroben, ale také zpracován a distribuován dle zásad ekologického zemědělství. Většímu rozšíření zpracovatelských kapacit brání jednak přísné hygienické a veterinární předpisy, částečně také finanční možnosti zemědělců a zpracovatelů.

Kontakty na některé regionální ekofarmy, výrobce či prodejce najdete i na webových stránkách www.iskopanice.cz v Katalogu ekozemědělství Zlínského kraje a Hodonínska.  Celorepublikový Registr ekologických podnikatelů vede Ministerstvo zemědělství. Je veřejně přístupný na stránkách www.eagri.cz.

Ekologické zemědělství v České republice

Oficiální seznam- Registr všech českých ekologických zemědělců, výrobců a zpracovatelů najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz .
Seznam ekologických zemědělců - členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců  Šumperk naleznete na www.pro-bio.cz. V tomto seznamu jsou uvedeni pouze někteří podnikatelé v ekologickém zemědělství, pouze takoví, kteří se stali dobrovolnými členy svazu.

V České republice jsou ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolou v ekologickém zemědělství  pouze čtyři organizace:

  1. ABCERT AG v Jihlavě www.abcert.cz
  2. Biokont CZ, s.r.o. v Brně www.biokont.cz
  3. KEZ, o.p.s. v Chrudimi www.kez.cz
  4. Bureau Veritas  www.bureauveritas.cz  

 Tzv. úřední kontroly (kontroly kontrol) provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ÚKZUZ www.ukzuz.cz 

30. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless